Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang

 

TRẦN THỊ THU HÀ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

NGUYỄN QUỐC VINH

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

VŨ THỊ THU HOÀI

PHÓ BÍ THƯ - CHỦ TỊCH XÃ

 
         

TRẦN THỊ QUANG

UV BAN THƯỜNG VỤ - CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC

NGUYỄN VĂN THANH

ĐẢNG ỦY VIÊN - PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

NGUYỄN THANH NHÀN

ĐẢNG ỦY VIÊN - PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

LÊ MINH NGUYỆT

ĐẢNG ỦY VIÊN - CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ XÃ

LÊ MINH XUÂN

ĐẢNG ỦY VIÊN - CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

PHẠM THÙY VÂN

ĐẢNG ỦY VIÊN - CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ

   

NGUYỄN XUÂN HUY

BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN XÃ

LÊ MẠNH TUYỂN

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ