Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc tại Công an xã Tràng Đà.

  • Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc tại Công an xã Tràng Đà.

  • Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc tại Công an xã Tràng Đà.

  • Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc tại Công an xã Tràng Đà.

  • Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc tại Công an xã Tràng Đà.

  • Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc tại Công an xã Tràng Đà.

Thư viện ảnh khác